Inspekcija utvrdila brojne nepravilnosti u slučaju operacije djevojčice Džene

Region

Zdravstveni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, a koju je naredilo Ministarstvo zravstva KS, nakon nedavne smrti djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja, izvršili su inspekcijski nadzor u Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji Dr. Halimić, Privatnoj ordinaciji za anesteziju u terapiju bola prim. dr. Suad Rožajac, i Privatnoj stomatološkoj ordinaciji Bejtović.

Faktor donosi detalje stanja kakvo su zatekli inspektori u ove tri privatne ordinacije i koje su mjere naložene:

Inspektorima tokom nadzora, u ordinaciji Dr. Halimić, u ulici Augusta Brauna broj 3, nije predočen valjan zaključeni ugovor o servisiranju medicinsko-tehničke opreme.

Za dr. Ninu Jovanović, predočeno je uvjerenje o položenom stručnom specijalističkom ispitu iz oftalmologije od Federalnog ministarstva zdravstva, te licenca izdata od Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, važeća do 24. maja 20024. godine, ali ne i nadležne Ljekarske komore Kantona Sarajevo ili Ljekarske komore Federacije BiH.

Izvršen je uvid u protokol bolesnika, te je utvrđeno da se ne vodi potpuno u smislu propisanog sadržaja prema Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva (“SI. novine FBill”, broj 37/12). Pojedine evidentirane zdravstvene usluge nisu propisno ovjerene potpisom i pečatom ordinarijusa.

Prema saznanjima da subjekt nadzora obavlja hirurške zahvate u općoj anesteziji, zatražena je evidencija o istim, što nije predočeno u momentu nadzora. Dr. Halimić je na zapisnik izjavila:

– Evidencije o hirurškim zahvatima u općoj anesteziji vode se u prostoru koji je zakupljen kod dr. Bejtovića.

Tokom nadzora predočen je i tripartitni ugovor o poslovnoj saradnji zaključen 1. oktobra prošle godine.

Uvidom u ugovor konstatovano je: da su svi potpisnici ugovora privatne specijalističke ordinacije, namjena ugovora je pružanje zdravstvenih usluga – hirurški zahvati u općoj anesteziji, naručilac usluga i zakupoprimac je dr. Jasmina Halimić, specijalista oftalmolog, izvršilac usluga je dr. Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, a zakupodavac je dr. Jasmina Bejtović, doktor stomatologije.

Ugovor je zaključen 1. oktobra 2020. na period važenja od godinu dana.

No, članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“SI. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/ IS), decidno je propisano da se hirurski zahvati u specijalističkim ordinacijama mogu obavljati isključivo i lokalnoj anesteziji.

– Privatna oftalmološka ordinacija Dr. Halimić ima rješenje za obavljanje operativnih zahvata u lokalnoj anesteziji, a zahvate u općoj anesteziji obavljamo na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji – korištenje prostora, opreme i materijala, sa ustanovom koja ima odobrenu salu i opremu za izvođenje zahvata u općoj anesteziji, a to je zdravstvena usta nova Bejtović – kazala je inspektorima dr. Halimić.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija će djelovati upravnom mjerom kako slijedi:

1. Zabranit će se obavljanje hirurških zahvata u općoj anesteziji, shodno članu 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.novine FBiH”, broj 46110 i 75/13), što je decidirano članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovorn (“SI. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/15).

2. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim i fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete predviđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“SI. novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“SI. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/15).

3. Privremeno će se zabraniti obavljanje dopunskog rada dr. Nini Jovanović u predmetnoj ordinaciji, do dobijanja licence nadležne Ljekarske komore Kantona Sarajevo ili Ljekarske komore FBiH.

4. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti vezanih za obezbjeđenje valjanog ugovora o redovnom servisiranju medicinsko- tehničke opreme, kao i propisno vođenje medicinske dokumentacije u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva (“Sl.novine FBiR”, broj 37/12).

U trenutku nadzora privatne ordinacije za anesteziju i reanimaciju i terapiju bola, prim. dr. Suad Rožajac u ulici Branislava Nušića broj 166, predočeno je rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-37-15200/16 od 3. februara 2017. za rad kojim je odobrena djelatnost pružanja specijalističko – konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i terapije bola (u oblasti hirurgije, stomatologije i u drugim dijagnostičko terapijskim procedurama).

Rješenjem je odobreno da navedene zdravstvene usluge ordinacija pruža u svom prostoru ili u prostoru drugih registrovanih zdravstvenih ustanova i ordinacija, koje imaju odobrenje za rad od nadležnog organa na osnovu posebno zaključenog ugovora.

Prema navedenom rješenju nadležnog ministarstva u obrazloženju je navedeno da će se predmetna djelatnost obavljati u prostoru prema Ugovoru o ustupanju i korištenju poslovnog prostora, od 20. decembra 2016. godine.

Nije predočen dokaz o ispravnosti opreme

Izvršen je obilazak ordinacije te je utvrđeno da koristi ustupljeni prostor prema ugovoru i to: jedna prostorija za pregled i smještaj ležećeg bolesnika (postoperativni tretman), odvojenu prostoriju za anesteziološke intervencije, hodnik i sanitarni čvor, pri čemu su prostorije locirane na donjoj etaži poslovnih prostorija.

Pored navedenog, koriste se zajedničke prostorije sa dr. Jasminom Bejtović (PSO “Bejtović”): čekaonicu, arhivu i medicinsku dokumentaciju, kao i odvojen sanitarni čvor, na gornjoj etazi” (definisano čl. I navedenog ugovora o ustupanju).n1